Contact: Mr. Feng

Mobile: 18972100000

Contact: Ms. Chen

Tel: 0716-8088000

Mobile: 18071280000

Address: Jiuyang Food Industrial Park, Jingzhou District, Hubei Jingzhou

Zip Code: 434000